5 Νοε 2012

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΑΣ


1. ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Οι αρχές και οι στόχοι της ΕΡΑΣ είναι καταγραμμένοι στα κείμενα αναφοράς που είναι δημοσιευμένα στο ιστολόγιο της ΕΡΑΣ www.erascy.blogspot.com. Συγκεκριμένα, τα κείμενα αναφοράς αποτελούν πέραν από το παρόν κείμενο, τη διακήρυξη της 7ης του Νιόβρη του 2011 με τίτλο "Ο δρόμος για τη συσπείρωση της Ριζοσπαστικής Αριστεράς", το φυλλάδιο Επιτροπής για μια Ριζοσπαστική Αριστερή Συσπείρωση της 28ης Μάη του 2012 και το βιβλιάριο "Σχέδιο Κοινωνικής Αντίστασης" του Αυγούστου του 2012, όπως και άλλα κείμενα που θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

2. ΜΕΛΗ

Μέλος της ΕΡΑΣ μπορεί να γίνει κάθε ένας/μια που το επιθυμεί, αλλά είναι προϋπόθεση το μέλος της ΕΡΑΣ να υιοθετεί τις βασικές αρχές της, τα κείμενα αναφοράς και τους στόχους της και να εργάζεται ενεργά για την υλοποίησή τους, να συμμετέχει τακτικά σε όλες τις συνελεύσεις, τις επιτροπές και τα γραφεία στα οποία έχει εκλεγεί ή διοριστεί και να τακτοποιεί τις οικονομικές του υποχρεώσεις έναντι της Επιτροπής.

Η εγγραφή μέλους μπορεί να γίνει ύστερα από αίτημα του ιδίου και αφού εγκριθεί από την Επαρχιακή Συνέλευση και επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Ενστάσεις για την αποδοχή αιτήματος εγγραφής παραπέμπονται στη Γενική Συνέλευση, μόνο αφού αιτιολογηθούν με επαρκή στοιχεία και με πλειοψηφία 75% των παρόντων μελών, η οποία Γ.Σ. παίρνει την τελική απόφαση.

Η εγγραφή κάθε μέλους ανανεώνεται κάθε 2 χρόνια με τη σύμφωνη γνώμη του ιδίου.

Το μέλος της ΕΡΑΣ πληρώνει μηνιαία συνδρομή ύψους από 5.00 μέχρι και 50.00 ευρώ, το ύψος της οποίας καθορίζει ο ίδιος σύμφωνα με τις οικονομικές του δυνατότητες. Ο επαρχιακός ταμίας έχει δικαίωμα να διαγράψει οφειλές μέλους, ύστερα από αίτημα του προς την Επιτροπή αν το κρίνει αναγκαίο, ενημερώνοντας τα μέλη σε τοπικό επίπεδο και τον Γενικό Ταμία.

Τα μέλη δεν δικαιούνται συμμετοχή σε κανένα σώμα της ΕΡΑΣ αν δεν έχουν τακτοποιημένες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις για όλο το διάστημα στο οποίο είναι μέλη.

Τα μέλη της ΕΡΑΣ έχουν δικαίωμα συμμετοχής και σε άλλες πολιτικές οργανώσεις και σχηματισμούς της Αριστεράς, των οποίων όμως οι γενικές κατευθύνσεις και οι προσανατολισμοί δεν έρχονται σε αντίθεση με αυτών της Επιτροπής και εφόσον σέβονται και υποστηρίζουν την αυτονομία και τον συναινετικό χαραχτήρα της ΕΡΑΣ.

Τα μέλη έχουν δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε όλα τα σώματα της Επιτροπής, έχουν ακόμα δικαίωμα παρουσίας και έκφρασης γνώμης σε όλα τα σώματα της ΕΡΑΣ στα οποία δεν έχουν εκλεγεί.

Τα μέλη της ΕΡΑΣ είναι ισότιμα και συμμετέχουν στη διαμόρφωση των θέσεων και των αποφάσεων της Επιτροπής μέσω των Επαρχιακών και των Γενικών Συνελεύσεων.

Τα έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα που διαθέτει η ΕΡΑΣ είναι ανοικτά για όλα τα μέλη για έκφραση απόψεων και κριτικής, πάντα μέσα στα πλαίσια των καταγραμμένων βασικών αρχών και στόχων. Η έκφραση απόψεων πρέπει να γίνεται με κόσμιο λόγο και με σεβασμό στις διαφορετικές απόψεις.

Η ευθύνη της συμμετοχής στις δραστηριότητες της ΕΡΑΣ καθώς και στη διατήρηση τής συνοχής της επαφίεται στα μέλη της.

3. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Η οργανωτική διάρθρωση της ΕΡΑΣ δομείται σε δύο επίπεδα:
 α. σε Επαρχιακό επίπεδο και 
 β. σε Παγκύπριο επίπεδο. 
Τα μέλη σε επαρχιακό επίπεδο είναι οργανωμένα στην Επαρχιακή Συνέλευση και σε Παγκύπριο επίπεδο στη Γενική Συνέλευση.

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Επαρχιακή Συνέλευση συνέρχεται όσο συχνά το επιθυμεί με εσωτερικό κανονισμό, ο οποίος κοινοποιείται στο σύνολο των μελών της ΕΡΑΣ. Η Ε.Σ. είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση των αποφάσεων της Γ.Σ. σε επαρχιακό επίπεδο, μέσα στα πλαίσια των οποίων κινείται. Ασχολείται επίσης με πολιτικά και κοινωνικά θέματα που αφορούν την Επαρχία.

Τα μέλη των Ε.Σ. μετέχουν σε γραφεία και επιτροπές που συγκροτεί η Γ.Σ. Μπορεί επίσης να συγκροτήσει τοπικούς πυρήνες και ομάδες εργασίας για πιο αποτελεσματική λειτουργία.

Για τον καλύτερο συντονισμό της η Ε.Σ. εκλέγει Επαρχιακό Συντονιστή και Επαρχιακό Ταμία, η θητεία των οποίων είναι μονοετής. Καταβάλλεται προσπάθεια τα πόστα αυτά να καταλαμβάνονται εκ περιτροπής.

Ο Επαρχιακός συντονιστής συμμετέχει στη Συντονιστική Επιτροπή της ΕΡΑΣ, συντονίζει τη Ε.Σ. προετοιμάζει την ημερήσια διάταξη των Ε. Συνελεύσεων και διατηρεί πρακτικά με την βοήθεια κάποιου μέλους της Επιτροπής. Ενημερώνει για τη συζήτηση και τις αποφάσεις τη Σ. Ε.

Ο Επαρχιακός Ταμίας διατηρεί και ενημερώνει το αρχείο των μελών εισπράττει τις συνδρομές και εισφορές και πληρώνει όταν χρειάζεται τους λογαριασμούς της Ε.Σ. Διατηρεί σχετικό λογιστικό βιβλίο και το παρουσιάζει όταν χρειάζεται στο κεντρικό ταμείο και στα σώματα της Επιτροπής. Τα επαρχιακά ταμεία συνεργάζονται με το κεντρικό ταμείο για τα έξοδα της επιτροπής σε Εθνικό επίπεδο.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο σώμα της ΕΡΑΣ και συνέρχεται τακτικά μια φορά κάθε μήνα, εκτός αν αποφασίσει η ίδια διαφορετικά.

Η Γενική Συνέλευση συζητά και αποφασίζει για τα κατά την κρίση της σημαντικά πολιτικά και ιδεολογικά θέματα. Συζητά και αποφασίζει επίσης για οργανωτικά και άλλα θέματα, όπως τη δημιουργία επιτροπών και γραφείων τοπικών ή θεματικών και γενικότερα για ζητήματα που αφορούν τη ζωή και τη δράση της Επιτροπής.

Όλες οι επιτροπές και τα γραφεία που συγκροτεί η Γ.Σ. λειτουργούν στη βάση κανονισμών λειτουργίας που εγκρίνονται από τη Γ.Σ. Η Γ. Σ. εκλέγει τη Συντονιστική Επιτροπή, το Συντονιστή της ΕΡΑΣ και τον Γενικό Ταμία.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Σ.Ε. είναι 9μελής, εκτός αν η Γ.Σ. αποφασίσει διαφορετικά και εκλέγεται από τη Γ.Σ. Η θητεία της είναι μονοετής, αλλά είναι άμεσα ανακλητή από τακτική ή έκτακτη Συνέλευση. Η Σ.Ε. κινείται μέσα στα πλαίσια των αρχών της Επιτροπής, όπως εκφράζονται στα πλαίσια αναφοράς και των πολιτικών που αποφασίζει η Γ.Σ. Μέσα σ΄αυτά τα πλαίσια, έχει ελευθερία δράσης και πρωτοβουλίας, υπόκειται όμως στην κρίση της Γ.Σ. Στη Σ.Ε. αντιπροσωπεύονται κατά το δυνατόν, όλες οι επαρχίες, οι ηλικίες και τα ρεύματα σκέψης. Στη Σ.Ε. συμμετέχουν οι επικεφαλής των γραφείων και των επιτροπών που εκλέγει ή εγκρίνει η Γ.Σ. και οι συντονιστές των Επαρχιακών Συνελεύσεων.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

Ο Συντονιστής εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση και η θητεία του είναι μονοετής, αλλά είναι άμεσα ανακλητός από τη Γεν. Συνέλευση. Ο Συντονιστής συντονίζει τις εργασίες της Γεν. Συνέλευσης και της Συντονιστικής Επιτροπής. Ο Συντονιστής καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των θεμάτων των σωμάτων που συντονίζει και είναι υπεύθυνος για την καταγραφή και τη διανομή των πρακτικών με τη βοήθεια ενός μέλους της Συνέλευσης. Ο Συντονιστής δεν έχει δικαίωμα να διατηρεί το πόστο του πέραν των δυο συνεχών θητειών.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ

Ο Γενικός Ταμίας εκλέγεται από τη Γ. Σ και η θητεία του είναι μονοετής, αλλά είναι άμεσα ανακλητός από τη Γ.Σ.

Ο Γ. Ταμίας διατηρεί και ενημερώνει το αρχείο των μελών της ΕΡΑΣ σε Παγκύπριο επίπεδο, κρατά το βασικό ταμείο της ΕΡΑΣ και συντονίζει και εποπτεύει τους Επαρχιακούς Ταμίες και συνεργάζεται μαζί τους στη διαχείριση των χρημάτων. Διατηρεί σχετικό λογιστικό βιβλίο και λογοδοτεί στη Γ.Σ. Διατηρεί επίσης τρεχούμενο λογαριασμό σε συνεργατικό ίδρυμα.

ΑΠΑΡΤΙΑ

Σε όλα τα σώματα της ΕΡΑΣ τα παριστάμενα μέλη αποτελούν απαρτία. Κανένα μέλος δεν μπορεί να επικαλεστεί την απουσία του από τις Συνελεύσεις για να μην αποδεχτεί μιαν απόφαση. Προκειμένου για σημαντικές πολιτικές αποφάσεις γίνονται από πριν οι ανάλογες διαβουλεύσεις, έτσι που όλα τα μέλη να είναι ενήμερα της σοβαρότητας της απόφασης. Νοείται ότι οι αποφάσεις οποιουδήποτε σώματος, παίρνονται λαμβάνοντας υπόψη τυχόν γνωστές θέσεις και ευαισθησίες απόντων μελών.

4. ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ

Η συναίνεση είναι βασική αρχή της ΕΡΑΣ. Όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται με συναίνεση. Όταν οι προσπάθειες για συναίνεση εξαντληθούν, τότε γίνεται ψηφοφορία και υιοθετείται η θέση που υποστηρίζεται από τουλάχιστον το 75% των παρισταμένων μελών. Η θέση της μειοψηφίας δημοσιοποιείται μαζί με το σκεπτικό της. Νοείται ότι όλες οι αποφάσεις της ΕΡΑΣ σε όλα τα επίπεδα λαμβάνονται με βάση την πιο πάνω αρχή και ποσοστό.

5. ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (ΕΡΑΣ)

Το παρόν διάγραμμα ισχύει από τις 3 Νοεμβρίου 2012. Δύναται να επανεξεταστεί και να τροποποιηθεί ολόκληρο ή τμηματικά για να ανταποκρίνεται σε νέες συνθήκες και νέες ανάγκες της ΕΡΑΣ, μόνο από μια Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί ειδικά για αυτό τον σκοπό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: